پکیج ۱

 • مدت زمان بازدید : ۳۰ ثانیه
 • سقف بازدید روزانه : ۲۰۰۰ بازدید
 • تعداد بازدید هر آی پی : ۵ بار
 • تعداد کل بازدید : ۶۰٫۰۰۰ بازدید در ماه
 • تعداد کلمات کلیدی : ۱ عدد
 • تمامی بازدید ها واقعی
 • امکان انتخاب کشورهای بازدید کننده : ندارد
 • امکان بازدید از زیر صفحات : ندارد
 • امکان بازدید از پلتفرم های خاص : موبایل – کامپیوتر – تبلت

پکیج ۲

 • مدت زمان بازدید : ۶۰ ثانیه
 • سقف بازدید روزانه : ۴۰۰۰ بازدید
 • تعداد بازدید هر آی پی : ۴ بار
 • تعداد کل بازدید : ۱۲۰٫۰۰۰ بازدید در ماه 
 • تعداد کلمات کلیدی : ۲ عدد
 • تمامی بازدید ها واقعی
 • امکان انتخاب کشورهای بازدید کننده : ندارد
 • امکان بازدید از زیر صفحات : ندارد
 • امکان بازدید از پلتفرم های خاص : موبایل – کامپیوتر – تبلت

پکیج ۳

 • مدت زمان بازدید : ۹۰ ثانیه
 • سقف بازدید روزانه : ۶۰۰۰ بازدید
 • تعداد بازدید هر آی پی : ۳ بار
 • تعداد کل بازدید : ۱۸۰٫۰۰۰ بازدید در ماه 
 • تعداد کلمات کلیدی : ۳ عدد
 • تمامی بازدید ها واقعی
 • امکان انتخاب کشورهای بازدید کننده : ندارد
 • امکان بازدید از زیر صفحات : دارد
 • امکان بازدید از پلتفرم های خاص : موبایل – کامپیوتر – تبلت

پکیج ۴

 • مدت زمان بازدید : ۱۲۰ ثانیه
 • سقف بازدید روزانه : ۸۰۰۰ بازدید
 • تعداد بازدید هر آی پی : ۲ بار
 • تعداد کل بازدید : ۲۴۰٫۰۰۰ بازدید در ماه 
 • تعداد کلمات کلیدی : ۴ عدد
 • تمامی بازدید ها واقعی
 • امکان انتخاب کشورهای بازدید کننده : دارد
 • امکان بازدید از زیر صفحات : دارد
 • امکان بازدید از پلتفرم های خاص : موبایل – کامپیوتر – تبلت

پکیج ۵

 • مدت زمان بازدید : ۱۵۰ ثانیه
 • سقف بازدید روزانه : ۱۰٫۰۰۰ بازدید
 • تعداد بازدید هر آی پی : ۱ بار
 • تعداد کل بازدید : ۳۰۰٫۰۰۰ بازدید در ماه 
 • تعداد کلمات کلیدی : ۸ عدد
 • تمامی بازدید ها واقعی
 • امکان انتخاب کشورهای بازدید کننده : دارد
 • امکان بازدید از زیر صفحات : دارد
 • امکان بازدید از پلتفرم های خاص : موبایل – کامپیوتر – تبلت

پکیج ۶

 • مدت زمان بازدید : ۱۸۰ ثانیه
 • سقف بازدید روزانه : ۱۰٫۰۰۰ بازدید
 • تعداد بازدید هر آی پی : ۱ بار
 • تعداد کل بازدید : ۳۰۰٫۰۰۰ بازدید در ماه 
 • تعداد کلمات کلیدی : ۹ عدد
 • تمامی بازدید ها واقعی
 • امکان انتخاب کشورهای بازدید کننده : دارد
 • امکان بازدید از زیر صفحات : دارد
 • امکان بازدید از پلتفرم های خاص : موبایل – کامپیوتر – تبلت

پکیج ۷

 • مدت زمان بازدید : ۲۰۰ ثانیه
 • سقف بازدید روزانه : ۱۰٫۰۰۰ بازدید
 • تعداد بازدید هر آی پی : ۱ بار
 • تعداد کل بازدید : ۳۰۰٫۰۰۰ بازدید در ماه 
 • تعداد کلمات کلیدی : ۱۰ عدد
 • تمامی بازدید ها واقعی
 • امکان انتخاب کشورهای بازدید کننده : دارد
 • امکان بازدید از زیر صفحات : دارد
 • امکان بازدید از پلتفرم های خاص : موبایل – کامپیوتر – تبلت

پکیج ۸

 • مدت زمان بازدید : ۲۲۰ ثانیه
 • سقف بازدید روزانه : ۱۰٫۰۰۰ بازدید
 • تعداد بازدید هر آی پی : ۱ بار
 • تعداد کل بازدید : ۳۰۰٫۰۰۰ بازدید در ماه 
 • تعداد کلمات کلیدی : ۱۳ عدد
 • تمامی بازدید ها واقعی
 • امکان انتخاب کشورهای بازدید کننده : دارد
 • امکان بازدید از زیر صفحات : دارد
 • امکان بازدید از پلتفرم های خاص : موبایل – کامپیوتر – تبلت

پکیج ۹

 • مدت زمان بازدید : ۲۴۰ ثانیه
 • سقف بازدید روزانه : ۱۰٫۰۰۰ بازدید
 • تعداد بازدید هر آی پی : ۱ بار
 • تعداد کل بازدید : ۳۰۰٫۰۰۰ بازدید در ماه 
 • تعداد کلمات کلیدی : ۱۶ عدد
 • تمامی بازدید ها واقعی
 • امکان انتخاب کشورهای بازدید کننده : دارد
 • امکان بازدید از زیر صفحات : دارد
 • امکان بازدید از پلتفرم های خاص : موبایل – کامپیوتر – تبلت

پکیج ۱۰

 • مدت زمان بازدید : ۲۶۰ ثانیه
 • سقف بازدید روزانه : ۱۰٫۰۰۰ بازدید
 • تعداد بازدید هر آی پی : ۱ بار
 • تعداد کل بازدید : ۳۰۰٫۰۰۰ بازدید در ماه 
 • تعداد کلمات کلیدی : ۲۰ عدد
 • تمامی بازدید ها واقعی
 • امکان انتخاب کشورهای بازدید کننده : دارد
 • امکان بازدید از زیر صفحات : دارد
 • امکان بازدید از پلتفرم های خاص : موبایل – کامپیوتر – تبلت

***بزودی می توانید مبلغ پکیج مورد نظر خود را از طریق درگاه پرداخت آنلاین در همین صفحه پرداخت نمایید***